Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia i stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie,
z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1. Ośrodek podejmuje działania służące diagnozowaniu środowiska wychowanków,
a także usprawnianiu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka. W ramach pomocy psychologicznej wspiera się rodziców i nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
2. Ośrodek organizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Rodzice lub opiekun prawny dziecka wnioskuje
o przyznanie określonej formy pomocy na podstawie zaleceń do pracy z dzieckiem, zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
3. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna w Ośrodku realizowana jest w formie:
– zajęć logopedycznych,
– zajęć rewalidacyjnych,
–  zajęć o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym,
– porad, konsultacji, spotkań samokształceniowych dla nauczycieli,
– porad, konsultacji, dla rodziców.
4. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku  prowadzą dokumentację pracy z dzieckiem, rodzicami i nauczycielami. Dokumentację taką stanowią: dzienniki zajęć, plan miesięczny, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne programy pracy
5. Ośrodek, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracuje
z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Zdrowia oraz placówkami specjalistycznymi, których opiece podlegają wychowankowie naszego ośrodka. Planując pracę terapeutyczną, edukacyjną
i wychowawczą uwzględnia się w porozumieniu z rodzicami, zalecenia do pracy
z dzieckiem określone przez Specjalistów (zawarte w opiniach PPP, zaświadczeniach lekarskich itp.)

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin