O nas

“Misją wychowania jest pomóc ludziom, aby w człowieku niepełnosprawnym widzieć nie abstrakcję, ale żywą istotę mającą własne cele, troski i radości, aby poprzez różnice między ludźmi  odnajdywać wspólnotę”

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych im. bł. Jana Pawła II przy ZLO w Piszkowicach jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej. Swoją działalność rozpoczął 1 września 2000 roku. Początkowo do Ośrodka uczęszczały dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie przebywające na stałe w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Piszkowicach. Stopniowo Ośrodek przekształcił się w placówkę ogólnodostępną dla dzieci i młodzieży, w którym rodzice/prawni opiekunowie pragną w nim kształcić swoje dzieci i akceptują jego statut.

Jesteśmy Ośrodkiem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od 3 do 25 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością, od 7 do 24 roku życia. Wśród naszych podopiecznych są dzieci z Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi poważnymi schorzeniami a także dysfunkcjami ruchu.

Sala zajęciowa

Nadrzędnym celem naszych oddziaływań jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci w stopniu umożliwiającym realizację kolejnego etapu edukacyjnego oraz stworzenie optymalnych warunków nauczania, wychowania i opieki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego wychowanka.

Ośrodek w szczególności zapewnia naszym wychowankom:
•    Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zespołowych / indywidulanych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
•    Specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb wychowanków, a w szczególności w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej i rewalidacyjnej, w tym ruchowej.
•    Odpowiednich warunków do stymulacji wielozmysłowej, profesjonalnego sprzętu specjalistycznego i odpowiednich środków dydaktycznych.
•    Realizacji programu nauczania z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na naszej stronie pozwolą Państwu na poznanie naszej Placówki i jej organizacji. Umożliwią też śledzenie na bieżąco wydarzeń z życia placówki i szybki dostęp do najnowszych informacji.

Dzieci przebywające w Ośrodku mają prawo do:

  • Prawidłowo zorganizowanego procesu rewalidacyjno- wychowawczego
    zgodnie z zasadami higieny pracy.
  • Bezpiecznego i higienicznego spędzania czasu w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach.
  • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
  • Życzliwego podmiotowego traktowania.
  • Ubezpieczenia grupowego zawartego z uzgodnionym z rodzicami zakładem ubezpieczeń.

Ośrodek funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora a zatwierdzonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy placówki wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, gruntowych porządków.

Czas pracy Ośrodka w ciągu dnia i w ciągu roku jest dostosowany do istotnych potrzeb w zakresie opieki, zdrowia, wychowania oraz potrzeb rewalidacyjnych dzieci.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na naszej stronie pozwolą Państwu na poznanie naszej Placówki i jej organizacji. Umożliwią też śledzenie na bieżąco wydarzeń z życia placówki i szybki dostęp do najnowszych informacji.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin