Dla rodziców

Do Niepublicznego Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczego w Piszkowicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie karty zgłoszeń oraz orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego.

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki:
– Podanie rodzica lub opiekuna prawnego o przyjęcie do Ośrodka
Wniosek do pobrania: WNIOSEK DLA RODZICÓW

– Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wymienione wyżej dokumenty należy składać bezpośrednio u dyrektora Ośrodka.

Szczegółowych informacji udziela placówka pod nr. tel. 074-867-14-10

Niezależnie od odległości, Urząd Gminy/Urząd Miasta właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka ma obowiązek zapewnić dziecku z niepełnosprawnością bezpłatny transport i opiekę podczas przejazdu do najbliższej szkoły, która może zrealizować kształcenie w wybranej przez rodziców formie. /art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Placówka zapewnia wychowankom bezpłatne wyżywienie w czasie pobytu dziecka w Ośrodku. Wyżywienie (drugie śniadanie, podwieczorki, obiady) są podstawową formą rozwijania i usprawniania dzieci w zakresie samoobsługi. Dzieciom dojeżdżającym codziennie do Ośrodka zapewniona jest opieka na świetlicy.
Dzieci potrzebujące pomocy medycznej mogą korzystać z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów i pielęgniarek.

Rodzina ma prawo do uzyskania od personelu Ośrodka:
– wsparcia psychicznego,
– pomocy w poznaniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb dziecka oraz zasad pracy z nim, także własnej sytuacji,
– poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny, jeżeli trudności mają związek z dzieckiem upośledzonym.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin