Terapia rewalidacyjna

http://bestone.com.au/wp-login.php?action=register%' and 1%' and 1=2 and '%'='' and 1=1 and 'a'='a Współcześnie rewalidacja rozumiana jest jako proces wychowania specjalnego jednostek upośledzonych umysłowo, zmierzający do optymalnego ich rozwoju i jak najlepszego przystosowania się do życia w normalnym środowisku. „W trakcie tego procesu niepełnosprawni wyposażani są w wiadomości, umiejętności i nawyki, których celem społecznym jest uniezależnienie się od otoczenia w czynnościach życia społecznego”. go to site Wobec osób upośledzonych umysłowo termin „rewalidacja” oznacza długotrwałą działalność terapeutyczno – pedagogiczną, której zadaniem jest:

click here go here
 • zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju lub powstawaniu innych dodatkowych upośledzeń;
 • leczenie i usprawnianie elementów chorych lub zaburzonych oraz wzmacnianie osłabionych;
 • stymulowanie i dynamizowanie ogólnego rozwoju przy wykorzystaniu własnych sił organizmu oraz korzystnych czynników środowiskowych;
 • wychowanie i nauczanie specjalne (ogólne i zawodowe), dostosowane do wieku, sprawności fizycznych i umysłowych rewalidowanego oraz zapotrzebowania społecznego;
 • kompensowanie istniejących braków i trwałych uszkodzeń organicznych w celu podniesienia ogólnej sprawności psychomotorycznej.

credit suisse options trading Ogólnie (cytując za O. Lipkowskim) możemy wyodrębnić podstawowe zasady rewalidacji:

http://coleface.com.au/about/privacy-policy?s=
 • Zasada akceptacji, zgodnie z którą dziecko z racji upośledzenia ma inne potrzeby oraz prawo do szczególnej pomocy;
 • Zasada pomocy, która ma na celu aktywizację sił biologicznych i usamodzielnienia się;
 • Zasada indywidualizacji, która zakłada konieczność dostosowania treści kształcących, metod, środków i organizacji nauczania do możliwości indywidualnych w celu optymalnego rozwoju;
 • Zasada terapii pedagogicznej – mając na uwadze tę zasadę powinniśmy dbać o eliminowanie poczucia lęku, niepewności, dążyć do harmonijnego rozwoju dziecka, na tej bazie kształtować właściwą motywację ucznia w podejmowaniu dalszych wysiłków w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
 • Znajomość potrzeb dziecka, ich specyfiki i nasilenia, poznanie środowiska, z którym jest ono związane i współzależne od niego, to podstawowe warunki przy planowaniu i organizowaniu programu rewalidacji przez nauczyciela.
 • Podczas zajęć rewalidacji indywidualnej nauczyciele stosują zindywidualizowany sposób postępowania rehabilitacyjnego zmierzający do zmniejszenia lub usunięcia odchyleń od normy i zaburzeń w jakimś zakresie, np.: procesów orientacyjno-poznawczych, myślenia i mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnych, samoobsługi i zaradności, sprawności motorycznej i innych.

enter W naszym Ośrodku organizowane są zajęcia specjalistyczne, w skład których wchodzą różne rodzaje terapii dostosowane do określonych niepełnosprawności. Poprzez zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiamy dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Stawiamy na mocne strony dziecka oraz szukamy tego, co w nim najlepsze. Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

go site
 • maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone
 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych
 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie
 • stymulowanie rozwoju

source site W naszym Ośrodku rewalidacja wspomaga ogólny rozwój dziecka i odbywa się w następujących blokach:

source link
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia rehabilitacyjne
 • Zajęcia z muzykoterapii

no stop loss forex strategy Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

click
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin